Czym jest poziom gotowości technologicznej i co oznacza dla firmy produkcyjnej?

Poziom gotowości technologicznej (TRL) jest miarą stosowaną przez producentów do oceny dojrzałości nowych technologii i możliwości ich zastosowania, wdrażając tym samym proces zarządzania firmą produkcyjną. Ramy TRL pomagają firmom zrozumieć, jak bardzo są gotowe do przyjęcia nowej technologii, dzięki czemu wiedzą, kiedy jej wdrożenie ma sens, a kiedy nie jest jeszcze na to czas. Przyjęcie nowej technologii w produkcji jest ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej, ale tylko wtedy, gdy jest ona wdrażana we właściwym czasie i z należytym uwzględnieniem jej wpływu na inne części systemu produkcyjnego. Poziomy gotowości technologicznej pomagają producentom ocenić, na jakim etapie znajdują się nowe technologie w odniesieniu do ich procesów produkcyjnych, tak aby mogli je optymalnie zaadoptować.

Jaki jest poziom gotowości technologicznej?

Oceniając gotowość technologiczną nowej technologii, należy wziąć pod uwagę jej niezawodność, dostępność niezbędnych materiałów, jej wpływ na proces produkcji oraz know-how personelu wymaganego do wdrożenia technologii. Gotowość technologiczna jest ciągłą skalą, która odzwierciedla dojrzałość technologii w danym środowisku do określonego zastosowania; jej pozycja na skali może się zmieniać w czasie w miarę rozwoju technologii. Dla oceny technologii ważne jest uwzględnienie czasu potrzebnego na badania i rozwój, złożoności procesu technologicznego, dostępności materiałów, niezbędnej infrastruktury oraz środków finansowych potrzebnych do dalszego rozwoju technologii. Gotowość technologiczna nowej technologii powinna być zawsze mierzona w odniesieniu do istniejącego procesu produkcyjnego oraz do innych technologii, które są jego częścią.

 

Jak określić poziom gotowości technologicznej?

Ocena poziomu gotowości technologicznej jest w zasadzie oceną ryzyka. Identyfikuje ona ryzyka związane z wdrożeniem określonej technologii, prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz wpływ, jaki mogłyby mieć na działalność firmy, gdyby się zmaterializowały. Pierwszym krokiem w ocenie poziomu gotowości technologii jest identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka związanych z konkretną technologią. Najważniejsze czynniki ryzyka to dojrzałość techniczna danej technologii, dopasowanie strategiczne technologii oraz wymagania dotyczące finansowania wdrożenia technologii. Drugim krokiem w ocenie poziomu gotowości technologii jest ocena prawdopodobieństwa faktycznego wystąpienia tych czynników ryzyka. Trzecim i ostatnim krokiem w ocenie poziomu gotowości technologicznej jest ocena potencjalnego wpływu, jaki te czynniki ryzyka mogą mieć na działalność firmy, jeśli faktycznie się zmaterializują.

 

Poziomy gotowości technologicznej w produkcji

Różne technologie produkcyjne zaczynają się na różnych poziomach gotowości technologicznej. Istnieją cztery poziomy gotowości technologicznej:

  • Badania podstawowe – jest to pierwszy poziom gotowości technologicznej. Badania podstawowe są eksploracyjną fazą badań, której głównym celem jest określenie celów badawczych i potencjalnych rozwiązań problemów technologicznych. 
  • Proof of Concept (PoC) – to sytuacja, gdy osiągnięto przełom technologiczny, a wstępne testy eksperymentalne potwierdziły wykonalność rozwiązania problemu technologicznego.
  • Demonstracja pilotażowa – to sytuacja, w której technologia została zademonstrowana w kontrolowanym środowisku, takim jak laboratorium lub mniejszy zakład przemysłowy, i okazało się, że można ją zastosować do określonego procesu. Jest to pośrednia faza badań, która następuje po tym, jak wstępne badania i pierwsze testy eksperymentalne wykazały wykonalność określonego rozwiązania problemu technologicznego.
  • Demonstracja wdrożonego systemu – to sytuacja, w której technologia została wdrożona w kontrolowanym środowisku i z powodzeniem funkcjonuje w środowisku produkcyjnym.


Co nie należy do oceny poziomu gotowości technologicznej?

Ocena poziomu gotowości technologicznej nie dotyczy ogólnego rozwoju i komercjalizacji technologii. Nie rozważa kosztów ani opłacalności technologii, ani też nie rozważa uzasadnienia biznesowego dla jej wdrożenia. Ocena poziomu gotowości technologicznej skupia się przede wszystkim na czynnikach technologicznych, które mogą stanowić potencjalne ryzyko dla udanego wdrożenia nowej technologii. Poziom gotowości technologicznej może służyć jako użyteczny wskaźnik postępu badań, ale o sukcesie komercyjnym danej technologii może zadecydować jedynie przyjęcie produktu przez rynek.

 

Podsumowanie

Gotowość technologiczna nowej technologii jest ważnym wskaźnikiem jej postępu. Ważne jest również uwzględnienie innych czynników, które odgrywają rolę w komercjalizacji technologii. Adaptacja nowych technologii jest ważna dla firm, ponieważ może być źródłem przewagi konkurencyjnej; jednak tylko wtedy, gdy jest wdrażana we właściwym czasie i z należytym uwzględnieniem jej wpływu na inne części systemu produkcyjnego.

Komentarze