Rozwój działalności pozarolniczej

Już od 7 lipca br. można składać wnioski o wsparcie w ramach działania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji będzie podlegać standardowo maksymalnie 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych będzie to 65 proc.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej  w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z PROW 2014-2020

Kto może ubiegać się o wsparcie:

 

1. Osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo:

Wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów:

– działalność usługową związaną z rolnictwem,

– działalność usługową związaną z leśnictwem,

– działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,

– działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,

– działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

 

2. Podmiot, który przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą w przypadku:

– działalności usługowej związanej z rolnictwem,

– działalności usługowej związanej z leśnictwem.

 

3. Osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, która:

Wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów:

– działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,

– działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,

– działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

– jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu;

– ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej “numerem identyfikacyjnym”.

 

Zakres wsparcia:

 

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się w przypadku działalności:

Usługowej związanej z rolnictwem:

– zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:

– przeznaczonych do:

do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin;

do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży;

do przygotowywania pasz;

do rozdrabniania i szarpania słomy i roślin;

do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do korekty racic);

– sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych;

– ciągników w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

– zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane  z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności aparatury pomiarowej i kontrolnej;

– zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających  sterowanie procesem świadczenia usług;

– wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

– opłaty za patenty i licencje;

 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

Usługowej związanej z leśnictwem:

– zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:

– przeznaczonych do:

przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia;

zalesień i odnowień;

pielęgnacji upraw leśnych;

ochrony lasu;

przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew;

pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;

– ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

– zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

– wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

– opłaty za patenty i licencje;

– koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych

– zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:

– regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych;

– układania drenażu;

– kopania stawów oraz zbiorników;

– utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;

– zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

– wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

– opłaty za patenty i licencje;

– koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji

– zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:

– budynków służących gospodarce rolnej:

produkcyjnych,

gospodarczych,

inwentarsko-składowych,

– urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,

– urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych;

– zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

– wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

– opłaty za patenty i licencje;

– koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych:

– zakup:

– stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan;

– sensorów;

– urządzeń i czujników do pomiaru:

wilgotności gleby;

zasolenia gleby;

temperatury;

jakości powietrza;

jakości wody;

– urządzeń sterujących;

– pedometrów i akcelerometrów;

– dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów;

– stacji meteo;

– gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur obliczeniowych, przestrzeni dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu jako usługa SaaS w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

– zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

– zakup sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym niż wymieniony w pkt 2, w tym laptopa, tabletu, serwera w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

– wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

– wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

– opłaty za patenty i licencje;

– koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto)

Pozyskiwanie dotacji dla rolników

Jak przebiega współpraca?

1. Zostaw kontakt do siebie w formularzu lub skontaktuj się z naszym doradcą.

2. Po maksymalnie 3 dniach roboczych kontaktujemy się z Tobą.

3. Jeśli na bazie uzyskanych od Ciebie informacji okazuje się, że firma wstępnie się kwalifikuje, to podpisujemy umowę na dalsze działania.

4. Na tym etapie uzupełniasz formularz zgłoszeniowy, a nasz specjalista ds. dotacji będzie do Twojej dyspozycji.

5. Nasz zespół zajmuje się napisaniem wniosku o dotację i zajmujemy się dalszą obsługą zlecenia, na bieżąco informując Cię o postępach.

6. Po 90 dniach otrzymujemy decyzję o przyznaniu dotacji. Jeżeli jest ona pozytywna i zostaje przez Ciebie zaakceptowana – pomagamy Ci uzupełnić dokumenty, niezbędne do uzyskania dotacji.

7. Na tym etapie jesteś już w posiadaniu pozyskanej dotacji. Teraz pozostaje tylko kwestia jej realizacji w określonym czasie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, a następnie jej rozliczenie.

8. Teraz Twoja firma staje się jeszcze bardziej konkurencyjna, dzięki pozyskaniu dotacji i odpowiedniemu wykorzystaniu środków z UE. Dobra robota.

  Alicja Zygmunt

  17 283 10 49
  a.zygmunt@wektorwiedzy.pl

  Historie sukcesu naszych klientów

  Dzięki dotacji moja firma zyskała nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz wdrożyła usługę innowacyjną w skali świata. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi firma może konkurować z firmami zagranicznymi, a wykorzystanie tego sprzętu pozwala znacznie przyśpieszyć czas realizacji zleceń co ma bezpośrednie przełożenie na obroty.

  Krzysztof Kowalski – Właściciel GEO-World

  Przy realizacji projektu korzystaliśmy z pomocy firmy Wektor Wiedzy, która przy ścisłej współpracy z nami, dawała na każdym jego etapie poczucie bezpieczeństwa i pełnego nadzoru nad jego przebiegiem. Tymi czynnikami bezpieczeństwa było pełne zaangażowanie i profesjonalizm tej firmy

  Lech Kwaśnik – Właściciel Coactum Sp. z o.o.

  IOB Wektor Wiedzy Wsparcie Innowacji | Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów | Regulamin | Polityka Prywatności | RODO