Re_open_UK - 100% wsparcia dla firm

Dotacje BREXIT to dotacje dla firm, na które handlowały z Wielką Brytanią

W ramach dotacji przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości do 100%. Wsparcie można otrzymać w formie dotacji do zakupu maszyn, urządzeń, budowę nowych obiektów, udział w targach międzynarodowych i wiele innych.

Dotacje umożliwiają dofinansowanie różnych projektów. Nabory są uruchamiane w ciągu roku. W dotacjach na Brexit można sfinansować bardzo szeroki zakres wydatków od maszyn, koszty budowy aż po usługi doradcze.

Fundusze związane z Brexitem jak i dotacje wspierają najczęściej projekty o znacznej wartości. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 500 000 € co oznacza, że wartość inwestycji może przekraczać 2 000 000 zł netto.

Poziom wsparcia zależy typu pomocy oraz rodzaju inwestycji. Z pomocy de minimis poziom dotacji może wynieść nawet 100%

Jak możemy Ci pomóc?

Jak przebiega współpraca?

1. Zostaw kontakt do siebie w formularzu lub skontaktuj się z naszym doradcą.

2. Po maksymalnie 3 dniach roboczych kontaktujemy się z Tobą.

3. Jeśli na bazie uzyskanych od Ciebie informacji okazuje się, że firma wstępnie się kwalifikuje, to podpisujemy umowę na dalsze działania.

4. Na tym etapie uzupełniasz formularz zgłoszeniowy, a nasz specjalista ds. dotacji będzie do Twojej dyspozycji.

5. Nasz zespół zajmuje się napisaniem wniosku o dotację i zajmujemy się dalszą obsługą zlecenia, na bieżąco informując Cię o postępach.

6. Po 90 dniach otrzymujemy decyzję o przyznaniu dotacji. Jeżeli jest ona pozytywna i zostaje przez Ciebie zaakceptowana – pomagamy Ci uzupełnić dokumenty, niezbędne do uzyskania dotacji.

7. Na tym etapie jesteś już w posiadaniu pozyskanej dotacji. Teraz pozostaje tylko kwestia jej realizacji w określonym czasie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, a następnie jej rozliczenie.

8. Teraz Twoja firma staje się jeszcze bardziej konkurencyjna, dzięki pozyskaniu dotacji i odpowiedniemu wykorzystaniu środków z UE. Dobra robota.

  Alicja Zygmunt

  Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji
  17 283 10 49
  iob@wektorwiedzy.pl

  Historie sukcesu naszych klientów

  W ramach Programu Re_Open UK planowane jest zaangażowanie środków do kwoty 116 597 576,00 EUR, w tym:

  -­ w ramach Działania 1: 115 126 279,00 EUR;
  -­ w ramach Działania 2: 1 471 297,00 EUR.


  Co najmniej 70% kwoty wskazanej w ramach Działania 1 zostanie przeznaczona dla MŚP.

  W ramach Działania 1 wartość pomocy nie może przekroczyć 100% wartości wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do projektów realizowanych przez MŚP oraz 85% wartości kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do projektów realizowanych przez przedsiębiorców innych niż MŚP.

  W ramach Działania 1 dofinansowanie na rzecz Ostatecznych odbiorców przekazywane będzie w formie refundacji w walucie Euro. Wsparcie nie będzie udzielane w formie zaliczek.

  W ramach Działania 2 wartość pomocy będzie miała formę rekompensaty stanowiącej równowartość utraty dochodu za liczbę dni, w których zaprzestano połowów. Dofinansowanie na rzecz przedsiębiorców przekazywane będzie w walucie Euro.

  W przypadku przedłożenia dokumentów księgowych wystawionych w walucie innej niż EUR, Ostateczny odbiorca przelicza je na EUR według obowiązującego na dzień składania wniosku o płatność miesięcznego kursu wymiany Komisji Europejskiej publikowanego na stronie InforEuro (ec.europa.eu/budg/inforeuro/index#!/convertor). Ryzyko różnic kursowych ponosi Ostateczny odbiorca.

  MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA  POZIOMIE PROJEKTU DLA POMOCY DE MINIMIS:

  − do 85,00% - dla przedsiębiorców innych niż MŚP
  − do 100,00% - dla MŚP

  MINIMALNY WKŁAD WŁASNY OSTATECZNEGO ODBIORCY JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

  − od 15,00% - dla przedsiębiorców innych niż MŚP
  − wkład własny może nie być wymagany w odniesieniu do MŚP

  Nie ma określonej minimalnej i maksymalnej wartości projektów.

  MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (EUR)

  a) Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 10 000,00 EUR (nie dotyczy Typu 4: Brexit bez straty)
  b) Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 EUR
  c) Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na opracowanie modelu biznesowego/strategii rozwoju: 15 000,00 EUR
  d) Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na inwestycje (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne): 500 000,00 EUR
  e) Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na udział w imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizację i udział w misjach gospodarczych: 50 000,00 EUR

  Firma powinna zabezpieczyć środki na realizację planowanego przedsięwzięcia przed otrzymaniem refundacji. Wskazane środki należy wnieść wyłącznie w formie pieniężnej. Mogą to być środki własne lub zewnętrzne źródła jak kredyt, pożyczka.

  Podmiot Zarządzający pewni taki podział alokacji w ramach ogłaszanych naborów wniosków, aby co najmniej 70% środków z rezerwy przeznaczone zostało dla MŚP. Wsparcie z rezerwy zostanie skierowane do podmiotów gospodarczych najbardziej dotkniętych skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

  Wpływ brexit na te podmioty będzie badany w szczególności pod kątem zmian w zakresie poziomu wymiany handlowej z rynkami Zjednoczonego Królestwa i wzrostu kosztów tej wymiany. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat od płatności końcowej. Istnieje możliwość skrócenia okresu trwałości do 3 lat.

  W okresie trwałości nie może zaistnieć żadna z poniższych okoliczności:

  a) zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza państwo członkowskie, w którym otrzymano wkład finansowy z rezerwy na to działanie;
  b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść;
  c) istotna zmiana wpływająca na charakter działania, jego cele lub warunki realizacji, która  mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

  Dla typów 1, 2 oraz 3 realizacja projektów rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

  W przypadku Typu 1 - za rozpoczęcie realizacji projektu nie traktuje się dokonania rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego, które mogą nastąpić w terminie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Jednakże wydarzenie gospodarcze, którego dotyczą te wydatki, musi odbyć się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W opisanym przypadku dofinansowanie udzielane jest jedynie w formie pomocy de minimis.

  Dla Typu 4 okres realizacji projektów trwa od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia ogłoszenia na stronie internetowej Podmiotu Zarządzającego Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

  Konkurs ma kilka odmian, które mają charakterystyczne dla siebie przesłanki.

  Wnioskodawca ma możliwość złożenia projektu zgodnie z poniższymi zasadami:

  1) w ramach jednego projektu można łączyć typy: 1. Nowe kierunki eksportu, 2. Re_start inwestycyjny, 3. Akcja adaptacja do zmian;
  2) typ 4. Brexit bez straty nie może być łączony z żadnym innym typem projektu.

  Załączniki:

  Jak możemy Ci pomóc?

  Jak przebiega współpraca?

  1. Zostaw kontakt do siebie w formularzu lub skontaktuj się z naszym doradcą.

  2. Po maksymalnie 3 dniach roboczych kontaktujemy się z Tobą.

  3. Jeśli na bazie uzyskanych od Ciebie informacji okazuje się, że firma wstępnie się kwalifikuje, to podpisujemy umowę na dalsze działania.

  4. Na tym etapie uzupełniasz formularz zgłoszeniowy, a nasz specjalista ds. dotacji będzie do Twojej dyspozycji.

  5. Nasz zespół zajmuje się napisaniem wniosku o dotację i zajmujemy się dalszą obsługą zlecenia, na bieżąco informując Cię o postępach.

  6. Po 90 dniach otrzymujemy decyzję o przyznaniu dotacji. Jeżeli jest ona pozytywna i zostaje przez Ciebie zaakceptowana – pomagamy Ci uzupełnić dokumenty, niezbędne do uzyskania dotacji.

  7. Na tym etapie jesteś już w posiadaniu pozyskanej dotacji. Teraz pozostaje tylko kwestia jej realizacji w określonym czasie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, a następnie jej rozliczenie.

  8. Teraz Twoja firma staje się jeszcze bardziej konkurencyjna, dzięki pozyskaniu dotacji i odpowiedniemu wykorzystaniu środków z UE. Dobra robota.

   Alicja Zygmunt

   Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji
   17 283 10 49
   iob@wektorwiedzy.pl

   Dotacje dla firm

   Prace badawczo-rozwojowe B+R

   Połącz biznes z nauką.

   Zobacz więcej >>

   Dotacje na inwestycje

   Wyprzedź konkurencję za pomoca nowych technologii.

   Zobacz więcej >>

   Dotacje na wzornictwo

   Zaprojektuj unikalny produkt.

   Zobacz więcej >>

   Dotacje na export

   Otwórz się na rynki zagraniczne.

   Zobacz więcej >>

   Historie sukcesu naszych klientów

   Dzięki dotacji moja firma zyskała nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz wdrożyła usługę innowacyjną w skali świata. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi firma może konkurować z firmami zagranicznymi, a wykorzystanie tego sprzętu pozwala znacznie przyśpieszyć czas realizacji zleceń co ma bezpośrednie przełożenie na obroty.

   Krzysztof Kowalski – Właściciel GEO-World

   Przy realizacji projektu korzystaliśmy z pomocy firmy Wektor Wiedzy, która przy ścisłej współpracy z nami, dawała na każdym jego etapie poczucie bezpieczeństwa i pełnego nadzoru nad jego przebiegiem. Tymi czynnikami bezpieczeństwa było pełne zaangażowanie i profesjonalizm tej firmy

   Lech Kwaśnik – Właściciel Coactum Sp. z o.o.

   Kontakt biuro:

   17 865 22 42
   iob@wektorwiedzy.pl

   Jesteśmy dla Ciebie codziennie od 8.00 do 16.00

   Adres:

   IOB Wektor Wiedzy Wsparcie Innowacji

   Lawendowa 1
   35-605 Rzeszów

   Usługi dla Biznesu:

   IOB Wektor Wiedzy Wsparcie Innowacji | Regulamin | Polityka Prywatności | RODO