Kredyt na innowacje technologiczne w 2023 roku.

Jedną z możliwych dotacji na rozwój firmy w 2023 roku jest uzyskanie kredytu, będącego dotacją przeznaczoną na rozwój przedsiębiorstwa, zwłaszcza we wprowadzaniu innowacyjnych produktów lub usług na rynek. Głównym przeznaczeniem programu jest uzyskanie dotacji, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu technologicznego, który wykorzystany zostanie na: wdrożenia innowacji technologicznej będących wynikiem prac B+R lub wdrożenie wyników B+R: prawo własności przemysłowej, wyniki prac rozwojowych, wyniki badań przemysłowych, nieopatentowana wiedza techniczna. Innowacje wdrażane w ramach programu muszą być w skali krajowej.

Pojęcie „nowej technologii” zostało na potrzeby poddziałania 3.2.2 zdefiniowane jako technologia w postaci  prawa  własności  przemysłowej  lub  wyników  prac  rozwojowych  lub  wyników  badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. W ramach projektu możliwe jest wdrożenie jednej nowej technologii.

W związku z tym potrzebne są prace B+R lub wiedza nabyta wewnątrz firmy dotycząca nowej technologii, może być udokumentowana zgłoszeniem patentowym, patentem, dokumentacją wewnętrzną firmy.

Termin konkursu: 23.03 do 31.05.2023r.

Główne założenia projektu:

 1. Mikro, mali i średni, którzy wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
 2. Dofinansowanie na poziomie kilku milionów złotych – dokładna liczba będzie wiadoma po oficjalnym ogłoszeniu konkursu.
 3. Potrzebna jest zdolność kredytowa potwierdzona umową warunkową kredytu technologicznego lub promesy kredytu
 4. Jeśli bank kredytujący udzieli pozwolenia może o dofinansowanie ubiegać się także nowo utworzona firma.
 5. Dofinansowanie NIE na maszynę a na wdrożenie technologii.
 6. Dofinansowanie zgodne z przedstawioną mapą dotacji.


Wydatki kwalifikowane:

 1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego- max 10% wydatków kwalifikowanych
 2. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
 3. zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych: warunki

– cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej

– sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu

– w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy  publicznej lub pomocy de minimis

 1. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 2. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
 3. wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.


Zasady ubiegania się o dofinansowanie:

Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych, tj. takich na jakich bank kredytujący udziela kredytów inwestycyjnych. Warunki kredytu negocjowane są wyłącznie pomiędzy bankiem kredytującym a kredytobiorcą.

Posiadanie promesy kredytowej lub warunkowej umowy kredytowej jest niezbędnie wymagane do złożenia wniosku dofinansowanie.

Premia technologiczna przeznaczona jest na spłatę kapitału kredytu, jeżeli więc kredyt został spłacony przed wypłaceniem premii technologicznej klient nie będzie mógł skorzystać z tej formy dofinansowania.

Pierwsze kroki należy skierować do banku komercyjnego (jednego ze znajdujących się pod adresem https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/) i uzyskać promesę kredytu technologicznego, która jest niezbędna do złożenia wniosku
o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR.

Dotacja w postaci premii technologicznej przeznaczona jest na spłatę kredytu technologicznegoi przelewana przez BGK bezpośrednio na rachunek kredytowy – Beneficjent nie ma możliwości dysponowania dotacją i np. przeznaczenia jej na inny cel. Dofinansowanie wyliczane jest od wszystkich kosztów kwalifikowalnych w projekcie, niezależnie od tego czy są finansowane kredytem technologicznym lub wkładem własnym Beneficjenta.


Droga do dofinansowania:

IOK- instytucja organizująca konkurs

 1. W treści promesy premii technologicznej, Bank wzywa wnioskodawcę do dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających status MŚP oraz formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1 Wnioskodawca załącza oświadczenie dotyczące aktualności danych i oświadczeń ujętych w dokumentacji projektowej oraz informacji czy realizacja projektu i/lub jego cel są zgodne z obowiązującymi, na dzień wystawienia oświadczenia, przepisami prawa krajowego i/lub wspólnotowego. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania IP o zmianie stanu faktycznego dotyczącego wystawionego oświadczenia.
 3. Bank kredytujący zawiera z wnioskodawcą, któremu przyznał promesę kredytu technologicznego, umowę kredytu technologicznego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji z IOK o uzyskaniu przez wnioskodawcę promesy premii technologicznej, pod rygorem wygaśnięcia ważności promesy premii technologicznej.
 4. Bank kredytujący przesyła kopię umowy kredytu technologicznego potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” do IOK w terminie 7 dni od dnia jej podpisania albo zawiadamia IOK o spełnieniu przez wnioskodawcę innych niż przyznanie promesy premii technologicznej warunków postawionych w warunkowej umowie kredytu technologicznego w terminie 7 dni od dnia spełnienia tych warunków przez wnioskodawcę.
 1. Najpóźniej w terminie 37 dni od dnia otrzymania informacji z IOK o przyznaniu promesy premii technologicznej, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1.
 2. IOK zawiera umowę o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy kredytu technologicznego albo otrzymania zawiadomienia o spełnieniu przez wnioskodawcę innych warunków postawionych w warunkowej umowie kredytu albo przyznania promesy premii technologicznej, jeżeli był to jedyny warunek dla uzyskania w banku kredytującym kredytu technologicznego, lub otrzymania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie (w zależności od tego, co nastąpi najpóźniej). W razie konieczności poprawy/uzupełnienia wyżej wymienionych dokumentów lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień od wnioskodawcy5, IOK zawiera umowę o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawionych/uzupełnionych dokumentów lub otrzymania dodatkowych wyjaśnień od wnioskodawcy.

Podsumowując, zainteresowanie się możliwością przyznania dotacji na kredyt technologiczny jest wskazane dla przedsiębiorców, chętnych podnosić wartość swojego przedsiębiorstwa w zakresie innowacyjności. Pomimo skomplikowanej procedury uzyskania środków, wysokość dofinansowania i otwierające się dzięki niemu możliwości w zakresie inwestycji stanowią bardzo atrakcyjną ofertę uzyskania wsparcia i wprowadzenia w ten sposób nowych technologii na rodzimy rynek.

 

Komentarze