Regionalny Program Operacyjny na Podlasiu

W województwie podlaskim w termiach od 30.05. do 30.06.2022 r. został uruchomiony konkurs polegający na wdrożeniu nowego produktu/ usługi w Twojej firmie.

Celem Konkursu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest wsparcie projektów dotyczących wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym. Przykładowe projekty, które mogą zostać objęte wsparciem to :

Na co można otrzymać środki?

Dofinansowaniu podlegają działania wymienione w katalogu wydatków kwalifikowanych, do których należą:

Jakie środki i dla kogo?

Wsparcie w ramach konkursu Wnioskodawcy mogą uzyskać w formie pomocy de minimis i w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej.

1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną:

- dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
- dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis :

-dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
-dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

3. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

-30% - mikro i małe przedsiębiorstwa
-40% - średnie przedsiębiorstwa.

Kiedy?

Wnioski można składać w terminie:
od 30.05.2022 r. od godz. 08:00 do 30.06.2022 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu październik 2022 r.

Kryteria rozstrzygające:

Jeśli kwota alokacji w ramach konkursu nie pozwoli na dofinansowanie wszystkich projektów, przy projektach z taką sama liczbą punktów, o wyborze będą decydowały kryteria rozstrzygające.

Projekt jest wynikiem prac B+R: Warunkiem przyznania punktów jest jednoznaczne potwierdzenie, że planowane wdrożenie innowacji jest wynikiem przeprowadzonych przez Wnioskodawcę (lub na jego zlecenie) prac B+R oraz wybór odpowiedniego wskaźnika do monitorowania. Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia wniosku o dofinansowanie, nie ma możliwości korygowania tego zapisu w trakcie oceny wniosku.

Innowacyjność projektu: Warunkiem przyznania punktów jest jednoznaczne potwierdzenie, że innowacja jest istotnym i niezbędnym elementem, o który oparto całą koncepcję przedsięwzięcia oraz wybór, w zależności od spełnienia określonej cechy innowacyjności, odpowiednich wskaźników do monitorowania.

Wkład środków prywatnych: 1 punkt za 1 punkt procentowy podwyższenia wkładu własnego Beneficjenta w odniesieniu do minimalnego wymaganego wkładu. Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia wniosku o dofinansowanie, nie ma możliwości korygowania tego zapisu w trakcie oceny wniosku.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w Karcie oceny formalno- merytorycznej.

Pozyskiwanie dotacji na RPO na podlasiu

Jak przebiega współpraca?

1. Zostaw kontakt do siebie w formularzu lub skontaktuj się z naszym doradcą.

2. Po maksymalnie 3 dniach roboczych kontaktujemy się z Tobą.

3. Jeśli na bazie uzyskanych od Ciebie informacji okazuje się, że firma wstępnie się kwalifikuje, to podpisujemy umowę na dalsze działania.

4. Na tym etapie uzupełniasz formularz zgłoszeniowy, a nasz specjalista ds. dotacji będzie do Twojej dyspozycji.

5. Nasz zespół zajmuje się napisaniem wniosku o dotację i zajmujemy się dalszą obsługą zlecenia, na bieżąco informując Cię o postępach.

6. Po 90 dniach otrzymujemy decyzję o przyznaniu dotacji. Jeżeli jest ona pozytywna i zostaje przez Ciebie zaakceptowana – pomagamy Ci uzupełnić dokumenty, niezbędne do uzyskania dotacji.

7. Na tym etapie jesteś już w posiadaniu pozyskanej dotacji. Teraz pozostaje tylko kwestia jej realizacji w określonym czasie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, a następnie jej rozliczenie.

8. Teraz Twoja firma staje się jeszcze bardziej konkurencyjna, dzięki pozyskaniu dotacji i odpowiedniemu wykorzystaniu środków z UE. Dobra robota.

  Alicja Zygmunt

  17 283 10 49
  a.zygmunt@wektorwiedzy.pl

  Historie sukcesu naszych klientów

  Dzięki dotacji moja firma zyskała nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz wdrożyła usługę innowacyjną w skali świata. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi firma może konkurować z firmami zagranicznymi, a wykorzystanie tego sprzętu pozwala znacznie przyśpieszyć czas realizacji zleceń co ma bezpośrednie przełożenie na obroty.

  Krzysztof Kowalski – Właściciel GEO-World

  Przy realizacji projektu korzystaliśmy z pomocy firmy Wektor Wiedzy, która przy ścisłej współpracy z nami, dawała na każdym jego etapie poczucie bezpieczeństwa i pełnego nadzoru nad jego przebiegiem. Tymi czynnikami bezpieczeństwa było pełne zaangażowanie i profesjonalizm tej firmy

  Lech Kwaśnik – Właściciel Coactum Sp. z o.o.

  Marcin Kopacki

  Nawiązywanie współpracy B2B

  883 002 793
  m.kopacki@wektorwiedzy.pl

  Monika Kowalczyk

  Koordynowanie działań i procesów

  570 959 229
  m.kowalczyk@wektorwiedzy.pl

  IOB Wektor Wiedzy Wsparcie Innowacji | Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów | Regulamin | Polityka Prywatności | RODO