Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury

Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie można złożyć w terminie od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, jeżeli jest:

1) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym sprzedaży bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich;

2) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego;

3) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;

4) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub produktów nierolnych;

5) rolnikiem będącym producentem wina wyrabiającym wino wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli, w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego;

6) osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb, oraz pod warunkiem, że wyżej wymieniony podmiot:

>> prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
>> podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) jako rolnik lub małżonek rolnika lub przyznano jemu płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem – nie dotyczy osoby fizycznej uprawnionej do chowu, hodowli lub połowu ryb,
>> ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);

>> jest pełnoletni.

Powyższe warunki powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Na co można otrzymać środki?

Wsparcia udziela się na tworzenie lub modernizację:

>> miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania lub przechowywania tych produktów oraz budową, w tym rozbudową, obiektów infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów;

>> miejsc przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, na targowiskach i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Szczegółowy zakres wsparcia został określony w rozporządzeniu wykonawczym.

Forma udzielania wsparcia

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł, zaś minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000 zł. Jednak wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 20 000zł.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, albo w formie płatności częściowych wypłacanych po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia. Nie może być więcej niż dwa etapy.

Można wystąpić o zaliczkę, która wynosi 50%.

Ważne informacje nt. konkursu

1. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31grudnia 2025r.

2. Okres trwałości projektu to 3 lata.

3. Nie można dofinansować:
- zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;
- wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony
- zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

4. Wnioskodawca potrzebuje numer identyfikacyjny nadany wnioskodawcy w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

5. Projekt kładzie nacisk na: - racjonalne gospodarowanie zasobami;
- ograniczenie presji na środowisko;
- uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu;
- podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

6. Weryfikowane jest czy przedsięwzięcie dotyczy wytworzenia lub wprowadzenia do obrotu żywności ekologicznej lub przetwórstwa produktów ekologicznych.

7. Weryfikowane jest czy efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych u ostatecznego odbiorcy wsparcia.

Jak możemy Ci pomóc?

Jak przebiega współpraca?

1. Zostaw kontakt do siebie w formularzu lub skontaktuj się z naszym doradcą.

2. Po maksymalnie 3 dniach roboczych kontaktujemy się z Tobą.

3. Jeśli na bazie uzyskanych od Ciebie informacji okazuje się, że firma wstępnie się kwalifikuje, to podpisujemy umowę na dalsze działania.

4. Na tym etapie uzupełniasz formularz zgłoszeniowy, a nasz specjalista ds. dotacji będzie do Twojej dyspozycji.

5. Nasz zespół zajmuje się napisaniem wniosku o dotację i zajmujemy się dalszą obsługą zlecenia, na bieżąco informując Cię o postępach.

6. Po 90 dniach otrzymujemy decyzję o przyznaniu dotacji. Jeżeli jest ona pozytywna i zostaje przez Ciebie zaakceptowana – pomagamy Ci uzupełnić dokumenty, niezbędne do uzyskania dotacji.

7. Na tym etapie jesteś już w posiadaniu pozyskanej dotacji. Teraz pozostaje tylko kwestia jej realizacji w określonym czasie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, a następnie jej rozliczenie.

8. Teraz Twoja firma staje się jeszcze bardziej konkurencyjna, dzięki pozyskaniu dotacji i odpowiedniemu wykorzystaniu środków z UE. Dobra robota.

  Alicja Zygmunt

  Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji
  17 283 10 49
  a.zygmunt@wektorwiedzy.pl

  Inne możliwości dotacji dla firm:

  Prace badawczo-rozwojowe B+R

  Połącz biznes z nauką.

  Zobacz więcej >>

  Dotacje na Wzornictwo

  Zaprojektuj unikalny produkt.

  Zobacz więcej >>

  Dotacje na Export

  Otwórz się na rynki zagraniczne i zdobądź przewagę nad konkurencją.

  Zobacz więcej >>

  Dotacje Mini

  Dotacje dla firm 
  do 100 000 zł 

  Zobacz więcej >>

  Historie sukcesu naszych klientów

  Dzięki dotacji moja firma zyskała nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz wdrożyła usługę innowacyjną w skali świata. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi firma może konkurować z firmami zagranicznymi, a wykorzystanie tego sprzętu pozwala znacznie przyśpieszyć czas realizacji zleceń co ma bezpośrednie przełożenie na obroty.

  Krzysztof Kowalski – Właściciel GEO-World

  Przy realizacji projektu korzystaliśmy z pomocy firmy Wektor Wiedzy, która przy ścisłej współpracy z nami, dawała na każdym jego etapie poczucie bezpieczeństwa i pełnego nadzoru nad jego przebiegiem. Tymi czynnikami bezpieczeństwa było pełne zaangażowanie i profesjonalizm tej firmy

  Lech Kwaśnik – Właściciel Coactum Sp. z o.o.

  Marcin Kopacki

  Doradztwo Biznesowe

  883 002 793
  m.kopacki@wektorwiedzy.pl

  Alicja Zygmunt

  Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji

  17 283 10 49
  a.zygmunt@wektorwiedzy.pl

  IOB Wektor Wiedzy Wsparcie Innowacji | Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów | Regulamin | Polityka Prywatności | RODO