Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski z zakresu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

1) 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa
2) 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa
3) 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa.

Minimalna wielkość dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi 100 tys. Zł., czyli minimalna wielkość kosztów kwalifikowalnych to 200 000,00 zł netto.

Pomoc nie może przekroczyć maksymalnego poziomu wsparcia wynikającego z przepisów rozporządzenia wdrożeniowego, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

I. W regionie warszawskim stołecznym maksymalny poziom pomocy wynosi:
1) 25% - na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;

2) 35% - na obszarach należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

II. Na pozostałym obszarze Polski maksymalny poziom pomocy wynosi:

1) 50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz do podregionu siedleckiego;

2) 40% - na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego;

3) 30% - na obszarach należących do województw: pomorskiego i śląskiego;

4) 25% - na obszarach należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów wskazanych w pkt 5;

5) na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego: a) 20% - w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., b) 15% - w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

III. w przypadku mikro i małych przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 20 punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych obszarów w ww. tabeli – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia5.

IV. w przypadku średnich przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 10 punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych obszarów w ww. tabeli – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia6.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, jeżeli:

>> wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

>> ma nadany numer identyfikacyjny: warunkiem obowiązkowym startu w konkursie będzie posiadanie numeru identyfikacyjnego producenta rolnego.

>> jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.

Wytyczne precyzują pojęcie przetwórstwa, przez które należy rozumieć wszelkie operacje dokonywane na produktach rolnych, w wyniku których uzyskany produkt zaliczany jest również do produktów rolnych, np. wytłaczanie soku z owoców.

Wsparcia udziela się na:

1) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

2) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa;

3) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a) budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

4) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

5) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi- max 10% kosztów kwalifikowalnych.

Ważne informacje na temat projektu:

1. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Trwałość projektu to 5 lat.

3. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, albo w formie płatności częściowych wypłacanych po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia.

4. Wsparcie jest przyznawane, jeżeli przedsięwzięcie będzie realizowane nie więcej niż w czterech etapach.

5. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia.

6. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z PKD: 11.01.Z, 11.04.Z, 11.05.Z, 12.00.Z.

7. Do wniosku należy dołączyć promesę kredytową, jeśli jest zamiar korzystania z kredytu bankowego.

8. Wniosek powinien obejmować działania ukierunkowane na:
- racjonalne gospodarowanie zasobami;
- ograniczenie presji na środowisko;
- uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu;
- podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

9. Premiowane będą projekty które:
- są związane z rolnictwem ekologicznym,
- będą realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (stopa bezrobocia > średniej krajowej,
- będą realizowane w powiatach zlokalizowanych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (typ górski / podgórski),
- wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne,
- realizowane będą przez spółdzielnie, w tym spółdzielnie rolników, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uznane organizacje producentów rolnych, uznane organizacje producentów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz związki tych organizacji.

Jak możemy Ci pomóc?

Jak przebiega współpraca?

1. Zostaw kontakt do siebie w formularzu lub skontaktuj się z naszym doradcą.

2. Po maksymalnie 3 dniach roboczych kontaktujemy się z Tobą.

3. Jeśli na bazie uzyskanych od Ciebie informacji okazuje się, że firma wstępnie się kwalifikuje, to podpisujemy umowę na dalsze działania.

4. Na tym etapie uzupełniasz formularz zgłoszeniowy, a nasz specjalista ds. dotacji będzie do Twojej dyspozycji.

5. Nasz zespół zajmuje się napisaniem wniosku o dotację i zajmujemy się dalszą obsługą zlecenia, na bieżąco informując Cię o postępach.

6. Po 90 dniach otrzymujemy decyzję o przyznaniu dotacji. Jeżeli jest ona pozytywna i zostaje przez Ciebie zaakceptowana – pomagamy Ci uzupełnić dokumenty, niezbędne do uzyskania dotacji.

7. Na tym etapie jesteś już w posiadaniu pozyskanej dotacji. Teraz pozostaje tylko kwestia jej realizacji w określonym czasie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, a następnie jej rozliczenie.

8. Teraz Twoja firma staje się jeszcze bardziej konkurencyjna, dzięki pozyskaniu dotacji i odpowiedniemu wykorzystaniu środków z UE. Dobra robota.

  Alicja Zygmunt

  Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji
  17 283 10 49
  a.zygmunt@wektorwiedzy.pl

  Inne możliwości dotacji dla firm:

  Prace badawczo-rozwojowe B+R

  Połącz biznes z nauką.

  Zobacz więcej >>

  Dotacje na Wzornictwo

  Zaprojektuj unikalny produkt.

  Zobacz więcej >>

  Dotacje na Export

  Otwórz się na rynki zagraniczne i zdobądź przewagę nad konkurencją.

  Zobacz więcej >>

  Dotacje Mini

  Dotacje dla firm 
  do 100 000 zł 

  Zobacz więcej >>

  Historie sukcesu naszych klientów

  Dzięki dotacji moja firma zyskała nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz wdrożyła usługę innowacyjną w skali świata. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi firma może konkurować z firmami zagranicznymi, a wykorzystanie tego sprzętu pozwala znacznie przyśpieszyć czas realizacji zleceń co ma bezpośrednie przełożenie na obroty.

  Krzysztof Kowalski – Właściciel GEO-World

  Przy realizacji projektu korzystaliśmy z pomocy firmy Wektor Wiedzy, która przy ścisłej współpracy z nami, dawała na każdym jego etapie poczucie bezpieczeństwa i pełnego nadzoru nad jego przebiegiem. Tymi czynnikami bezpieczeństwa było pełne zaangażowanie i profesjonalizm tej firmy

  Lech Kwaśnik – Właściciel Coactum Sp. z o.o.

  Marcin Kopacki

  Doradztwo Biznesowe

  883 002 793
  m.kopacki@wektorwiedzy.pl

  Alicja Zygmunt

  Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji

  17 283 10 49
  a.zygmunt@wektorwiedzy.pl

  IOB Wektor Wiedzy Wsparcie Innowacji | Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów | Regulamin | Polityka Prywatności | RODO