Dla kogo?

Celem działania jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa w kryzysie związanym z COVID-19.

Pomoc udzielana jest mikro przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19 poprzez spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie na poziomie min. 15%, zgodnie z niżej przedstawioną zasadą:

  • przez spadek przychodów ogółem należy rozumieć zmniejszenie przychodów ogółem w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek łącznych przychodów przypadających w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.

 

Projekt skierowany jest dla firm z województwa łódzkiego. Wnioskodawca musi posiadać co najmniej od 1 stycznia2019 r. siedzibę lub oddział, bądź -w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą -stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

Do kiedy?

Wnioski można składać w terminie od 07.09. do 28.09.2022r. godz. 16:00.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2022r.

Jakie kwoty?

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych ani dofinansowania nie została określona.

Maksymalna kwota dofinansowania to 300 000,00 zł tj. 352 900,00 zł wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania pomocy udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%.

Wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i budowli będą kwalifikowalne do wysokości 30% wydatków kwalifikowalnych projektu. Inwestycje w zakresie produkcji energii muszą służyć tylko na potrzeby własne Wnioskodawcy i muszą wiązać się z optymalizacją kosztów działalności przedsiębiorcy.

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na cele inwestycyjne MŚP w postaci środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych ukierunkowane na trwałą odbudowę i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na przyszłe kryzysy poprzez działania przyczyniające się do podniesienia jego konkurencyjności.

Trwała odbudowa przedsiębiorstwa oznacza odbudowę pozycji rynkowej i jej wzmocnienie względem konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Zwiększenie odporności oznacza przystosowanie przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w sytuacji nałożenia przez organy administracji publicznej restrykcji w zakresie środków bezpieczeństwa lub ostrożności, w sytuacji zakłóceń rynkowych wpływających na przerwy w dostawach lub zmniejszenia popytu na oferowane produkty lub usługi wskutek nakładanych administracyjnie obostrzeń lub kryzysu gospodarczego. W celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP planuje się m.in. wsparcie ich transformacji
cyfrowej i ekologicznej.

Ważne informacje

1. Data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć terminu 30 września2023 r.

2. W ramach konkursu jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

3. Kolejność złożenia wniosków poprzez udostępniony system informatyczny IP nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych do udzielenia wsparcia.

4. Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji dotyczących wsparcia infrastruktury instytucji opiekuńczo- pobytowych.

5. Ocenie podlegać będzie potencjał finansowy wnioskodawcy do realizacji projektu na moment złożenia wniosku o dofinansowanie oraz do zapewnienia przez beneficjenta trwałości projektu, czyli minimum 3 lata w przypadku MŚP od daty płatności końcowej. Źródła finansowania projektu muszą być wiarygodne i muszą zapewniać finansowanie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych (tj. różnicy pomiędzy całkowitą wartością wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania w projekcie) oraz wkładu własnego na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych).

6. Firma powinna mieć dokument pokazujący zabezpieczenie na realizację projektu: środki własne, kredyt bądź pożyczka, promesa leasingowa, pożyczka od udziałowca, wspólnika bądź innego podmiotu.

Punktacja szczegółowa merytoryczna- min. 2 pkt-max 46

I. Ocenie podlega procentowy spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie-
min. 2 max 16, ponieważ waga 2.

8 pkt –przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 90% do 100 %;

7pkt –przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 80% do 90 %;

6 pkt –przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 70% do 80 %;

5 pkt –przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 60% do 70 %;

4 pkt –przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 50% do 60%;

3 pkt –przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 40% do 50%;

2 pkt –przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 30% do40%;1 pkt –przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale od 15 % do 30 %

II. Ocenie podlega, czy inwestycja wdrażana w ramach projektu zawiera zastosowanie technologii cyfrowych- max 10 punktów.

Technologie cyfrowe rozumiane są jako technologie wykorzystujące technikę cyfrową i systemy informatyczne. Jest to działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej mająca na celu wprowadzenie urządzeń cyfrowych i systemów cyfrowych w MŚP.

III. Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, zgodnych z normami unijnymi stosownymi do charakteru prowadzonej działalności- max 10 punktów.

IV. Ocenie podlega, czy projekt wpływa na rozwój gospodarki regionu województwa łódzkiego- max 10 punktów.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym doradcą lub uzupełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie!

    Alicja Zygmunt

    Doradztwo ws. dotacji
    17 283 10 49 
    a.zygmunt@wektorwiedzy.pl