fbpx

Polityka RODO

Kategoria wpisu:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wektor Wiedzy Wsparcie Innowacji z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów.

1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
2.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
2.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;
2.3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
3.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
3.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z przetwarzają dane osobowe Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
5.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
5.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
5.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
5.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.5. prawo do przenoszenia danych,
5.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dotacje 2024 które musisz znać aby rozwinąć firmę w 2024 roku. Zobacz koniecznie link: Dotacje dla Firm 2024

Podobne wpisy

Komentarze

Obserwuj nas:

Jeśli planujesz inwestycje POWYŻEJ 1 MILIONA złotych to zapraszamy do konsultacji: