fbpx

Regulamin

Kategoria wpisu:

§ 1 Definicje

O ile nie zastrzeżono inaczej, użyte w niniejszym Regulaminie postanowienia oznaczają:

 1. Wektor – Fundacja Wektor Wiedzy Wsparcie Innowacji z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr REGON: 520043219, NIP: 8133867050.
 2. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego,
 3. Szkolenie – usługa szkoleniowa świadczona przez Wektor na rzecz Zamawiającego w formie stacjonarnej lub szkolenie online prowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 4. Zamówienie – stanowiące oświadczenie woli zgłoszenie udziału Zamawiającego i/lub osób wskazanych przez Zamawiającego w Szkoleniu za wynagrodzeniem określonym przez Wektor,
 5. Strona internetowa – witryna internetowa Wektor pod adresem: www.wektorwiedzy.pl, za pośrednictwem której Wektor umożliwia składanie Zamówień na Szkolenia,
 6. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca z Wektor umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Zamawiającym Szkoleń/doradztwa za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. Szczegółowy opis Szkoleń, w tym ich przedmiot, terminy realizacji, warunki uczestnictwa, jak również wysokość wynagrodzenia lub warunki finansowania znajdują się na Stronie internetowej. O ile inaczej nie zastrzeżono, podane ceny są cenami brutto.
 3. Szkolenia mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub w formie online za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.
 4. Wektor oraz Zamawiający mogą porozumiewać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iob@wektorwiedzy.pl, pocztą na adres wskazany w § 1 lit. a lub telefonicznie pod numerem Zamawiającego .17 865 22 42 a także na adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podany przez Zamawiającego. O ile inaczej nie zastrzeżono, strony mogą porozumiewać się w jednej z form kontaktu wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

§ 3 Zamówienia

 1. Zamawiający składa Zamówienie: za pomocą mechanizmów informatycznych dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego przesłanego przez Wektor na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Przy składaniu Zamówienia Zamawiający podaje swój adres poczty elektronicznej, dane osoby lub osób – uczestników Szkolenia, w tym ich adresy poczty elektronicznej oraz inne dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wektor potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany adres poczty elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Wektor, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 4. W przypadku Szkoleń stacjonarnych najpóźniej jeden dzień przed szkoleniem Wektor informuje Zamawiającego o miejscu realizacji Szkolenia telefonicznie lub mailowo pod numerem telefonu lub adresem podanym przez Zamawiającego.
 5. W przypadku Szkoleń w formie online najpóźniej jeden dzień przed szkoleniem na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej Wektor wysyła materiały szkoleniowe oraz dane potrzebne do uczestnictwa w Szkoleniu w tej formie (np. link do odpowiedniej platformy za pośrednictwem której będzie realizowane Szkolenie, instrukcję logowania do tej platformy lub inne informacje).

§ 4 Zasady usług szkoleniowych

 1. W celu udziału w Szkoleniu w formie online, o ile inaczej nie zaznaczono na Stronie internetowej, należy używać sprzętu oraz oprogramowania spełniające aktualnie używanej platformy, o której użytkownik zostanie poinformowany.
 2. Zamawiający może dokonać zmiany osoby lub osób – uczestników szkolenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia i doręczenie go do Wektor nie później, niż na co najmniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia Szkolenia.
 3. Zamawiający może wypowiedzieć zawartą umowę o świadczenie usługi szkoleniowej poprzez złożenie stosownego oświadczenia i doręczenie go do Wektor nie później, niż na co najmniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia Szkolenia.
 4. W przypadku Szkolenia trwającego więcej niż 1 dzień, Zamawiający może wypowiedzieć umowę po jego rozpoczęciu. W takim przypadku wynagrodzenie za Szkolenie będzie należne proporcjonalnie do czasu szkoleniowego, który upłynął do momentu rozwiązania umowy.
 5. Wektor może dokonać zmiany terminu i/lub formy Szkolenia (stacjonarne lub online) w razie zaistnienia ważnych przyczyn, w tym takich jak: brak możliwości przeprowadzenia przez Wektor Szkolenia z przyczyn technicznych (jak np. awaria połączenia z siecią Internet, awaria sprzętu komputerowego), rezygnacja lub brak zapewnienia odpowiedniego miejsca szkoleniowego w zaplanowanym terminie przez podmiot zapewniający lokal, w którym miało odbywać się Szkolenie, konieczność odosobnienia w związku z chorobą zakaźną osoby prowadzącej Szkolenie, brak możliwości przeprowadzenia Szkolenia ze względów zdrowotnych lub z innych przyczyn spoczywających po stronie osoby prowadzącej Szkolenie.
 6. Wektor może dokonać zmiany osoby prowadzącej Szkolenie w razie zaistnienia ważnych przyczyn, w tym takich jak:  konieczność odosobnienia osoby prowadzącej Szkolenie w związku z chorobą zakaźną, brak możliwości przeprowadzenia Szkolenia ze względów zdrowotnych lub z innych przyczyn spoczywających po stronie osoby prowadzącej Szkolenie.
 7. Jako potwierdzenie odbycia Szkolenia osoba wskazana przez Zamawiającego jako uczestnik otrzymuje certyfikat w formie papierowej, dokumentowej lub elektronicznej w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia Szkolenia. O wyborze formy certyfikatu decyduje Wektor.

§ 5 Płatności

 1. Zamawiający dokonuje płatności za Szkolenie w wysokości wskazanej na Stronie internetowej, w jeden z następujących sposobów: przelew na rachunek bankowy Wektor nr 04 1140 2004 0000 3602 7858 2833 w banku MBank lub inny rachunek wskazany przez Wektor; w tytule przelewu Zamawiający powinien wskazać NIP jednostki oraz swoje imię i nazwisko (w tym przypadku Zamawiający powinien dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później jednak, niż w terminie 7 dni), za pośrednictwem systemu płatności online (w tym przypadku Zamawiający dokonuje płatności przy składaniu Zamówienia).
 2. Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, w tym na ich przesyłanie na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 6 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Zamawiający będący konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia, składając Wektor oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu. Oświadczenie to można złożyć z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w sytuacji, kiedy Zamawiający będący konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym wyraził zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Wektor przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i utratę prawa odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli Zamawiający będący konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym wykonuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy zgłosił żądanie rozpoczęcia wykonywania usługi przez Wektor przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wówczas ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione przez Wektor do chwili odstąpienia od umowy. W takim przypadku wynagrodzenie za Szkolenie będzie należne proporcjonalnie do czasu szkoleniowego, który upłynął do momentu rozwiązania umowy.
 4. Zamawiający będący konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym może złożyć reklamację co do Szkoleń drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres: reklamacje@wektorwiedzy.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający podaje co najmniej: swoje dane osobowe, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwę Szkolenia, którego dotyczy reklamacja oraz opis reklamacji. Reklamacje te mogą być składane w terminie 14 dni od zakończenia Szkolenia.
 5. Wektor rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
 6. W terminie 14 dni od doręczenia odpowiedzi Wektor na reklamację, Zamawiający będący konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym może złożyć odwołanie do Wektor od decyzji w przedmiocie złożonej reklamacji. Wektor rozpoznaje odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia.
 7. W sprawach dotyczących reklamacji Wektor może wykorzystywać sposoby kontaktu wskazane w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, iż odpowiedź na reklamację złożoną przez Konsumenta Wektor przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 7 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Zamawiającego jest Wektor. Dane przekazywane Wektor będą przetwarzane w celach i na zasadach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności.
 2. Do świadczenia przez Wektor usługi drogą elektroniczną (szkolenia w formie online) niezbędne jest podanie przez Zamawiającego następujących danych: Imię i Nazwisko, Mail, Telefon kontaktowy, NIP Jednostki.

§ 8 Pozostałe postanowienia

 1. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu materiałów szkoleniowych Wektor udziela Zamawiającemu niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów. Licencja obejmuje korzystanie z materiałów wyłącznie dla potrzeb własnych. Zamawiający nie ma prawa zwielokrotniania ani wprowadzania do obrotu tych materiałów, ich udostępniania osobom trzecim ani udzielania dalszych licencji. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia za dane Szkolenie.
 2. O ile inaczej nie zastrzeżono, Wektor nie przyznaje uprawnienia do utrwalania dźwięku ani obrazu Szkolenia. W przypadku dokonania takiego utrwalenia, Wektor może zażądać skasowania nagrania, a w przypadku jego rozpowszechnienia – zaniechania rozpowszechniania i jego usunięcia.
 3. Wektor nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy lub umiejętności przez osoby biorące udział w Szkoleniu.
 4. Zamawiający nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Wektor bez uprzedniej zgody udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Zamawiający ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w pytaniach kierowanych do prelegenta prowadzącego szkolenie lub w innych wypowiedziach w czasie Szkolenia.
 6. Wektor informuje, iż Zamawiający będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL .

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Dla wszelkich sporów związanych z umową zawartą pomiędzy Wektor a Zamawiającym niebędącym konsumentem strony zastrzegają właściwość sądów w Rzeszowie.
 3. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawartych od dnia 07.01.2022

Dotacje 2024 które musisz znać aby rozwinąć firmę w 2024 roku. Zobacz koniecznie link: Dotacje dla Firm 2024

Podobne wpisy

Komentarze

Obserwuj nas:

Jeśli planujesz inwestycje POWYŻEJ 1 MILIONA złotych to zapraszamy do konsultacji: