Konkursy – dofinansowanie na rozwój firmy

Współczesne prowadzenie firmy wiąże się z bardzo wysokim poziomem obrotu pieniędzmi. Kluczem do sukcesu w biznesie jest jak najlepsze i najbardziej wydajne gospodarowanie posiadanymi zasobami. Jednak aktualne warunki rynkowe, zwłaszcza ceny wielu dóbr, które są niezbędne do funkcjonowania firmy, są poza zasięgiem przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych lub dopiero co rozpoczynających działalność. Z pomocą w tym aspekcie przychodzą dotacje. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa mają one różną formę, wysokość i zakres wsparcia.

Dofinansowanie działalności jednoosobowej

Powszechną formą prowadzenia przedsiębiorstwa jest działanie jednoosobowo, pod własnym nazwiskiem. Taka firma jest najprostszym sposobem na start w biznesie pod względem formalno-prawnym, jednak wymaga dużego nakładu pracy w samym „ruszeniu z miejsca”. Oczywiście wymagane jest również posiadanie zasobów pieniężnych na zakup chociażby maszyn potrzebnych do wykonywania działalności. Dofinansowanie jest tu więc niezwykle istotną możliwością, gdyż umożliwia w ogóle nabycie sprzętów, będących poza możliwościami przedsiębiorcy.

Rodzajów dotacji dla jednoosobowych przedsiębiorców jest kilka i dzielimy je ze względu na źródło finansowania. Co do zasady, pieniądze dla firmy możemy uzyskać z:

-urzędu pracy właściwego dla miejsca zarejestrowanej działalności;

-funduszy dostępnych z UE;

-Banku Gospodarstwa Krajowego;

-PFRON.

Pierwszy z podmiotów udziela dotacji stricte na podjęcie działalności i dotyczy zamkniętej grupy osób – bezrobotnych, opiekunów osób niepełnosprawnych, a także absolwentów KIS lub CIS. Przy spełnieniu warunków regulaminu przyznawania dotacji, Urząd może przyznać kwotę dofinansowania do wysokości sześciokrotności średniego wynagrodzenia. Rzadko jest to kwota zbliżająca się do tego limitu (ok. 38 tys. zł), jednak są to pieniądze niejednokrotnie pozwalające w ogóle wystartować na rynku ze swoją działalnością. Należy pamiętać, że katalog możliwych do zakupu urządzeń czy usług jest ściśle określony i należy się z nim zapoznać przed wydatkowaniem otrzymanych środków.

Kolejnym sposobem na uzyskanie środków wspomagających rozwój działalności jest wzięcie udziału w projekcie unijnym. Realizowane są za pośrednictwem Wojewódzkich Urzędów Pracy. Środki dostępne w tego rodzaju finansowaniu zależą od specyfiki i zakresu programu przewidziane dla konkretnego projektu. Przykładem jest premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, która realizowana jest z inicjatywy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Środki na rozwój firmy możliwe są do pozyskania z BGK. W tym wypadku procedura wymaga, aby przyszły przedsiębiorca znalazł pośrednika finansowego, który działa w tym samym obszarze kraju, w którym ma zostać założona działalność gospodarcza. Pośrednik ma za zadanie rozpatrzeć wniosek przedsiębiorcy o przyznanie funduszy i po jego zatwierdzeniu dochodzi do rejestracji przedsiębiorstwa. Wówczas BGK przekazuje środki w ramach dotacji.

Ostatnią drogą na uzyskanie funduszy w ramach rozwoju firmy jest dofinansowanie z PFRON. Ta ścieżka przewidziana jest dla osób niepełnosprawnych, które są osobami bezrobotnymi, lub poszukującymi pracy. Tu decyzja o przyznaniu dofinansowania leży w gestii właściwego Urzędu Pracy. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od deklarowanego czasu prowadzenia działalności.

Dofinansowanie działalności w ramach MŚP

Rozwój przedsiębiorstwa jest także możliwy dla większych podmiotów. W tym przypadku dotacje pochodzą już głównie w ramach środków z Unii Europejskiej. Wszystko odbywa się w obrębie programów, w ramach których realizowane są projekty. Ten rodzaj dofinansowania tyczy się już każdej kategorii przedsiębiorcy, który spełnia definicję w myśl Ustawy Prawo Przedsiębiorców, a więc zarówno duże podmioty, zatrudniające ponad ćwierć tysiąca pracowników, jak i firmy klasyfikowane jako mikro, małe, lub średnie.

Ścieżek rozwoju w obrębie projektów realizowanych z funduszy europejskich wyróżniamy kilka rodzajów. Zróżnicowanie jest uwarunkowane zakresem tematycznym danego programu. Cechą wspólną programów jest konkursowy tryb wyboru wniosków, które będą kwalifikować się do dofinansowania. Wysokości przekazywanych środków również są bardzo zróżnicowane, ze względu na charakter konkretnego projektu.

Konkursy w ramach funduszy Europejskich na 2023r.

W 2023 roku rozpoczynają się nabory do programów zatwierdzonych na lata 2021-2027 dla naszego kraju, które zwiększają szansę na otrzymanie środków na rozwój, w tym nabory do nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Ogółem w planach jest sześć programów krajowych, w których mogą brać udział przedsiębiorcy, a które pozwolą na rozwój firmy w określonych obszarach:

  1. FENG, przeznaczony na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, automatyzacji i robotyzacji, czy dla projektów mających strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Budżet programu wynosi blisko 8 mld euro i jest przeznaczony dla przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju. Ta inicjatywa jest realizowana po raz pierwszy i ma w założeniu pozwolić przeciwdziałać negatywnym skutkom obecnej sytuacji gospodarczej na świecie.
  2. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko – wsparcie rozbudowy infrastruktury technicznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Budżet wynosi 24,2 mld euro, przeznaczonych dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw.
  3. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – program skierowany dla przedsiębiorstw z województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, części województwa mazowieckiego (wyłączona jest warszawa i jej powiaty ościenne). Budżet programu wynosi w okolicach 2,65 mld euro i ma na celu wsparcie rozwoju ww. regionów, zwiększenie dostępności transportowej i podniesienia jakości życia na tych obszarach.
  4. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – program kontynuujący założenia Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, mający na celu szeroko pojętą transformację cyfrową kraju. Przeznaczony dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, dysponuje budżetem ok. 2 mld euro.
  5. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – program ukierunkowany w głównej mierze na poprawę sytuacji na rynku pracy, wspomożenie osób o szczególnych potrzebach, polepszenia jakości edukacji i rozwoju usług oraz ekonomii społecznej. Skierowany między innymi do MŚP, będącymi pracodawcami i ma budżet w wysokości 4 mld euro.
  6. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa – przeznaczony dla podmiotów, w tym prywatnych, prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa i akwakultury. Program operuje budżetem 512 mln euro ze środków unijnych, wspieranych przez środki krajowe w wysokości 219 mln euro.

 

Biorąc pod uwagę mnogość wsparcia, udzielanego zarówno z funduszy krajowych, jak i Unii Europejskiej, warto ubiegać się o dotacje. W obszarze działalności przedsiębiorstwa, przy właściwym napisaniu wniosku projektowego, istnieje duża szansa uzyskania dodatkowych pieniędzy, które wspomogą rozwój firmy i pozwolą w zdecydowany sposób podnieść jej konkurencyjność i poziom działania.

Komentarze