fbpx

DOTACJE
NA WZORNICTWO
MŚP

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Nabór wniosków od 05.-07.2024r.

CEL dotacji wzornictwo dla Mśp:

1) komponent doradczy, realizowany przez projektanta, polegający na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej,

2) komponent wdrożeniowy, który dotyczy wdrożenia strategii wzorniczej, tj. zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania do wdrożenia nowego produktu/ usługi.

Dofinansowanie można otrzymać na:

 1. 1) koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego
  i opracowaniem strategii wzorniczej – do 85% dofinansowania,

  2) koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej- do 85% dofinansowania,

  3) nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane- zgodnie z mapą pomocy regionalnej, 

  4) nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej- zgodnie z mapą pomocy regionalnej,

  5) koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10 % wartości kosztów nabycia środków trwałych- zgodnie z mapą pomocy regionalnej,

  6) koszty usług szkoleniowych- do 85% dofinansowania.

  Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu oraz opracowaniu strategii wzorniczej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem oraz usługi te zostały przeprowadzone  przez podmiot, który zapewnia zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden projektant.

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 200 000,00 zł.

  Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu  wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej wynosi 70 000,00 zł netto.

  Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000,00 zł. 

Ważne informacje nt wzornictwo dla mśp: 

 1. Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej (warunki określone w załączniku nr 4 do umowy). 
 2. Projekt powinien dotyczyć zasad ekoprojektowania. 

 

Projektowaniu podlegają zarówno kształty, jak i funkcje tak, żeby finalnie  minimalizować zapotrzebowanie na różnego rodzaju surowce (w tym energię czy  wodę). Lepsze projektowanie produktów ma obniżyć zapotrzebowanie na energię i  surowce, jak również uczynić je trwalszymi i łatwiej poddającymi się recyklingowi – oddziaływać na wydłużanie cyklu życia produktów, tj. uwzględniać możliwość m.in. naprawy, wymiany części, ponownego uzupełnienia/napełnienia danego elementu oraz trwałość i możliwość współdzielenia.

 1. Dodatkowo punktowane jest, gdy projekt dotyczy wdrożenia nowego produktu nakierowanego na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Projekt powinien dotyczyć wdrożenia strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenia działań z  wykorzystaniem procesów projektowania wzorniczego (w tym opracowanie projektu wzorniczego), których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.  
 3. Projekt powinien mieć związek z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa, zwiększenie konkurencyjności oferty produktowej wnioskodawcy.
 4. Innowacyjność na skalę przedsiębiorstwa tj.:
 5. Projekt powinien dotyczyć wprowadzenia na rynek nowego bądź znacząco ulepszonego produktu usługi ( 1 pkt).
 6. Projekt może także dotyczyć (łącznie z punktem a) innowacji w procesie biznesowym.

 

Pojęcie „procesu biznesowego” obejmuje podstawową funkcję przedsiębiorstwa polegającą na produkcji wyrobów i usług (przekształcaniu nakładów pracy i środków w wyroby lub usługi, w tym prace inżynieryjne i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacja jako wsparcie produkcji) oraz funkcje wspierające, takie jak: 

– dystrybucja i logistyka; 

– marketing, sprzedaż i usługi posprzedażowe; 

– usługi w zakresie systemów informacyjno-komunikacyjnych dla przedsiębiorstwa; 

– funkcje administracyjne i zarządcze; 

-rozwój produktów i procesów biznesowych.

 1. Projekt należy wdrożyć w perspektywie 3 lat. 
 2. Sprawdzeniu podlega, czy projekt przyczyni się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi), który będzie efektem projektu oraz jego użytkowanie przez odbiorcę.
 3. Premiowane będą projekty realizowane przez przedsiębiorstwa, w których w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przychody z działalności produkcyjnej lub działalności usługowej (sprzedaż usług własnych lub sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wnioskodawcę) stanowiła największy procent przychodów ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 27 punkty. 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie projektu do dofinansowania wynosi 13 punktów, przy czym projekt musi uzyskać co najmniej minimum punktowe wymagane w każdym kryterium.

Zapraszamy do kontaktu w celu weryfikacji, ile punktów może otrzymać firma.

Jak wnioskować o dotację wzornictwo dla Mśp?

Krok po kroku

Porozmawiaj z doradcą o Wzornictwie dla MŚP

Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji
iob@wektorwiedzy.pl
17 865 22 42

Zadzwoń lub uzupełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin!

Kim jesteśmy?

Oferujemy usługi doradcze, które pomagają w dobraniu odpowiedniego programu unijnego dopasowanego do potrzeb i możliwości firmy. Oceniamy prawdopodobieństwo pozyskania i otrzymania dotacji na innowacje, pomagamy przygotować stosowne dokumenty, które są niezbędne do aplikowania o środki unijne oraz jeśli istnieje taka potrzeba rozliczamy uzyskane wsparcie – dotację.

Odtwórz wideo

Co mówią nasi klienci?

Odtwórz wideo

Porozmawiaj z doradcą

Chcemy pomagać polskim firmom tak, aby:

Chcemy pomagać polskim firmom tak, aby:

Nasze usługi to:

w tym ulgi podatkowe, przekształcenia.

zobaczymy to czego nie widzi nikt.

obecna perspektywa unijna opiera konkursy właśnie o badania i rozwój.

w tym kredyt, leasing, faktoring, inwestorzy.

dofinansowania do szkoleń dla pracowników.

Jesteśmy tu, aby pomóc Ci się rozwijać nawet w tych trudnych czasach!

Wektor Wiedzy pomógł mi zrealizować projekt, dzięki któremu moja forma weszła na inny poziom. Zaczęliśmy od wybrania programu oraz przygotowania wniosku. Potem poszło już gładko. Polecam.

Oliwier Kopaczel – Właściciel firmy MEHENKER

Porozmawiaj z doradcą