fbpx

DOTACJE

na inwestycje we wdrażanie technologii
i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Wsparciem mogą zostać objęte projekty mające na celu opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmiana filozofii przedsiębiorstwa w kierunku zerowej ilości odpadów.

Termin składania projektów

od 25.06 do 20.08.2024 r. do 16.00

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 896 380 zł. Maksymalna wartości dofinansowania wynosi 3 500 000 zł.

Studium wykonalności

Koszt przygotowania studium wykonalności przedsięwzięcia nie jest kosztem obowiązkowym w ramach przedsięwzięcia. Wnioskodawca we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem może posłużyć się własnymi analizami, nie ponosząc kosztów związanych z przygotowaniem studium wykonalności przedsięwzięcia.

Limit na przygotowanie studium wykonalności przedsięwzięcia wynosi maksymalnie do 2% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. 

Patrząc na rozległość projektu pod katem GOZ zachęcamy do podjęcia analizy przedsiębiorstwa i wykonania studium w sposób profesjonalny.

Koszty kwalifikowalne:

 1. Zakup zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
 2. Nowych środków trwałych
 3. robót i materiałów budowlanych, niezbędnych do używania środków trwałych
 4. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 5. gruntów
 1. Zakup zewnętrznych usług doradczych50% dofinansowania.
 2. Zakup usług wspierania innowacyjności50% dofinansowania
 3. uzyskania, walidacji i obrony patentów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych
 4. usług doradczych w zakresie innowacji- oznaczają doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone
 5. usług wsparcia innowacji w zakresie znakowania, testowania lub certyfikacji.
 1. Dodatkowe koszty inwestycji na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności – na zasadach scenariusza alternatywnego40% dofinansowania.

 

Za koszty inwestycji bierze się pod uwagę koszty nabycia: gruntów; nieruchomości zabudowanych, środków trwałych/dostaw, wartości niematerialnych i prawnych oraz robót i materiałów budowlanych.

Scenariusz alternatywny musi stanowić inwestycję o porównywalnej zdolności produkcyjnej i porównywalnym cyklu życia, zgodną z już obowiązującymi normami unijnymi.

W przypadku gdy inwestycja, na którą przyznano pomoc państwa, polega na instalacji dodatkowych komponentów w już istniejącym zakładzie, dla którego nie istnieje inwestycja

alternatywna mniej przyjazna dla środowiska, kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty inwestycji.

Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalne.

Intensywność pomocy  zwiększa się dla:

 1. a) średniego przedsiębiorcy – o 10 punktów procentowych,
 2. b) mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy – o 20 punktów procentowych;

 

W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze:

 1.  województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola – o 5 punktów procentowych,
 2. województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego obejmującego podregiony: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki i żyrardowski – o 15 punktów procentowych.
 3. Dodatkowe koszty inwestycji na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach.

 

W przypadku gdy inwestycja stanowi inwestycję łatwą do zidentyfikowania, której celem jest wyłącznie poprawa efektywności energetycznej i dla której nie istnieje alternatywna inwestycja mniej energooszczędna, kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty inwestycji.

W ramach tej kategorii za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej. Są one określane w drodze porównania kosztów inwestycji z kosztami scenariusza alternatywnego.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 30 % kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy zwiększa się dla:

 1. a) średniego przedsiębiorcy – o 10 punktów procentowych,
 2. b) mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy – o 20 punktów procentowych;

 

W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze:

 1.  województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola – o 5 punktów procentowych,
 2.  województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego obejmującego podregiony: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki i żyrardowski – o 15 punktów procentowych.
 3. Dodatkowe koszty inwestycji na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
 4. ograniczenie netto ilości zasobów zużywanych do produkcji danej ilości produktu w porównaniu z wcześniej istniejącym procesem produkcji stosowanym przez wnioskodawcę lub z alternatywnymi projektami lub działaniami.

 

Zużywane zasoby obejmują wszystkie zużywane zasoby materialne, z wyjątkiem energii, a ograniczenie określa się w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka pomocy i po jego wdrożeniu, z uwzględnieniem wszelkich korekt w zakresie warunków zewnętrznych mogących wpływać na zużycie zasobów, 

 1. zastąpienie pierwotnych surowców lub substratów surowcami lub substratami wtórnymi (ponownie użytymi lub pochodzącymi z odzysku, w tym z recyklingu),
 2. inwestycje w zapobieganie wytwarzaniu odpadów i ograniczenie ich wytwarzania, przygotowanie do ponownego użycia, dekontaminację i recykling odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę lub inwestycje w przygotowanie do ponownego użycia, dekontaminację i recykling odpadów wytwarzanych przez osoby trzecie, które to odpady w przeciwnym razie zostałyby niewykorzystane, unieszkodliwione lub przetworzone zgodnie ze sposobem przetwarzania
 3. inwestycje w zbiórkę, sortowanie, dekontaminację, przetwarzanie wstępne i przetwarzanie innych produktów, materiałów lub substancji wytwarzanych przez wnioskodawcę lub przez osoby trzecie, które w przeciwnym razie zostałyby niewykorzystane lub wykorzystane w mniej zasobooszczędny sposób,
 4. inwestycje w selektywną zbiórkę i sortowanie odpadów w celu ich przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu.

 

Kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty inwestycji określone przez porównanie całkowitych kosztów inwestycji w ramach projektu z kosztami projektu lub działania mniej przyjaznego dla środowiska.

W przypadku gdy inwestycja polega na instalacji dodatkowych części w już istniejącym zakładzie, dla którego nie istnieje inwestycja równoważna mniej przyjazna dla środowiska, lub podmiot ubiegający się o pomoc może wykazać, że w przypadku braku pomocy inwestycja nie zostałaby zrealizowana, kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty inwestycji.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 40 % kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność wsparcia zwiększa się w przypadku:

 1. średniego przedsiębiorcy – o 10 punktów procentowych,
 2. mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy – o 20 punktów procentowych;

 

W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze:

 1. województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola – o 5 punktów procentowych,
 2. województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko- mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego obejmującego podregiony: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki i żyrardowski – o 15 punktów procentowych.

Jak wnioskować o dotację:

Krok po kroku

Porozmawiaj z doradcą o Dotacji

Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji
iob@wektorwiedzy.pl
17 865 22 42

Zadzwoń lub uzupełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin!

Kim jesteśmy?

Oferujemy usługi doradcze, które pomagają w dobraniu odpowiedniego programu unijnego dopasowanego do potrzeb i możliwości firmy. Oceniamy prawdopodobieństwo pozyskania i otrzymania dotacji na innowacje, pomagamy przygotować stosowne dokumenty, które są niezbędne do aplikowania o środki unijne oraz jeśli istnieje taka potrzeba rozliczamy uzyskane wsparcie – dotację.

Odtwórz wideo

Co mówią nasi klienci?

Odtwórz wideo

Porozmawiaj z doradcą

Chcemy pomagać polskim firmom tak, aby:
Nasze usługi to:

w tym ulgi podatkowe, przekształcenia.

zobaczymy to czego nie widzi nikt.

obecna perspektywa unijna opiera konkursy właśnie o badania i rozwój.

w tym kredyt, leasing, faktoring, inwestorzy.

dofinansowania do szkoleń dla pracowników.

Wektor Wiedzy pomógł mi zrealizować projekt, dzięki któremu moja forma weszła na inny poziom. Zaczęliśmy od wybrania programu oraz przygotowania wniosku. Potem poszło już gładko. Polecam.

Oliwier Kopaczel – Właściciel firmy MEHENKER

Porozmawiaj z doradcą