fbpx

NUTRITECH – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kategoria wpisu:

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 lipca 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2022 r., godz. 16:00

Wyniki konkursu: w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Obszary tematyczne dla których dostępny jest konkurs to:

T1. NUTRIGENOMIKA I BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach biomedycznych, w tym nutrigenomicznych, medycynie personalizowanej oraz analizie żywieniowych czynników ryzyka pozwalających na redukcję zapadalności na choroby dietozależne.
 • Wiarygodne i oparte na faktach naukowych narzędzia pozwalające na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne
 • Rozwiązania technologiczne wykorzystujące podstawy molekularne chorób dietozależnych i ich wpływ na indywidualne plany żywieniowe, pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych
 • Produkty wykorzystujące różnice metaboliczne uwarunkowane genetycznie oraz środowiskowo, jako składnik indywidualnych planów żywieniowych wpływających na zmniejszenie częstości chorób cywilizacyjnych 

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Nowoczesne rozwiązania żywieniowe np. produkty, technologie, oparte o najnowszą wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi
 • Innowacyjne dostępne cenowo produkty żywieniowe między innymi dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną oraz w okresie rekonwalescencji pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych
 • Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych. 
 • Rozwiązania pozwalające na poprawę stanu zdrowia poprzez wzbogacenie diety w substancje bioaktywne o określonym działaniu prozdrowotnym obecne w produktach żywnościowych
 • Nowoczesne produkty oparte o różnorodne kompozycje bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego, mające zidentyfikowane, korzystne działanie biologiczne uzasadniające ich stosowanie w działaniach profilaktycznych, prewencyjnych, a także w dietoterapii.

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA 

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

 • Powrót do natury – opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów
 • Opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia przy użyciu alternatywnych źródeł białka 
 • Opracowanie innowacyjnych technologii do produkcji żywności prozdrowotnej, dostępnej cenowo
 • Rozwiązania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności
 • Rozwiązania umożliwiające weryfikację autentyczności pochodzenia żywności ekologicznej i funkcjonalnej np. unifikacja i dostępność składu, wdrażanie inteligentnych etykiet znakowania żywności, kontrola składu żywności zgodnie z normami UE   
 • Narzędzia pozwalające na kontrolę jakości żywności poprzez analizę mikrobiomu zarówno w produktach, jak i w procesie przetwórstwa oraz zwiększenie wykorzystania drobnoustrojów w produkcji żywności.

 

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

 

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Dofinansowanie obejmuje zakup środków trwałych, wynagrodzenia, usługi które dotyczą stricte przeprowadzenia prac B+R w danych tematykach. 

Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji wdrożyć wyniki projektu.

Status

Na badania przemysłowe

Na badania przemysłowe z uwzgl. premii

Na eksperymentalne prace rozwojowe

Na eksperymentalne prace rozwojowe z uwzgl. premii

Na prace przedwdrożeniowe –de minimis

Prace przedwdrożeniowe,

Pomoc publiczna na pokrycie usług doradczych

Mikro

70%

80%

45%

60%

90%

50%

Małe

70%

80%

45%

60%

90%

50%

Średnie

60%

75%

35%

50%

90%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

90%

brak

NCBR może zwiększyć intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne  prace rozwojowe (premia), gdy przedsiębiorstwa realizują projekt w ramach tzw. skutecznej  współpracy albo szeroko rozpowszechniają wyniki projektu.  

Jeśli to o czym piszemy jest dla Ciebie niezrozumiałe, zawsze możesz skontaktować się z naszym doradcą:

Alicja Zygmunt

Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji
17 283 10 49 
a.zygmunt@wektorwiedzy.pl

Skuteczna współpraca musi dotyczyć współpracy pomiędzy:  

1) przedsiębiorstwami, z wyłączeniem współpracy o charakterze międzynarodowym, lub 

2) przedsiębiorstwem i co najmniej jedną jednostką naukową. 

 

Premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu uzyska przedsiębiorstwo, które nie później niż w okresie do 3 lat od zakończenia projektu:

1) zaprezentuje wyniki projektu na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub  

2) opublikuje wyniki projektu w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych (ujętych
w wykazie czasopism opublikowanym przez MNiSW, aktualnym na dzień przyjęcia artykułu do druku), lub w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub 

3) w całości rozpowszechni wyniki projektu za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Kluczowe informacje dotyczące projektu:

 • Okres realizacji projektu wynosi 48 miesięcy.
 • Całość praw majątkowych do wyników projektu przysługuje przedsiębiorstwu, które jest zobowiązane do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu.
 • Pomoc publiczna udzielana przez NCBR może być łączona z inną pomocą publiczną i pomocą  de minimis.
 • Innowacyjność na skale kraju.

Czym jest wdrożenie wyników prac B+R?

Wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych rozumiemy jako: 

 • wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy (w konsorcjum – min. 1 konsorcjanta będącego przedsiębiorstwem) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników; 
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – liderowi konsorcjum i konsorcjantom) praw do wyników projektu w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwa (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwo spoza konsorcjum); 
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników projektu w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwa spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników nie uznaje się zbycia wyników w celu ich dalszej odsprzedaży. 

 

Jeśli wdrożenie przyjmie postać: 

 • sprzedaży praw do wyników projektu w celu ich wdrożenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa albo 
 • udzielenia licencji na korzystanie z ww. praw, 

wnioskodawca (konsorcjanci) zapewni, że nabywca praw do wyników projektu/licencjobiorca wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/ świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności.

Jeśli to o czym piszemy jest dla Ciebie niezrozumiałe, zawsze możesz skontaktować się z naszym doradcą:

Alicja Zygmunt

Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji
17 283 10 49 
a.zygmunt@wektorwiedzy.pl

Dotacje 2024 które musisz znać aby rozwinąć firmę w 2024 roku. Zobacz koniecznie link: Dotacje dla Firm 2024

Podobne wpisy

Komentarze

Obserwuj nas:

Jeśli planujesz inwestycje POWYŻEJ 1 MILIONA złotych to zapraszamy do konsultacji: